سوالات درس 9علوم دوم راهنمایی

ساخت وبلاگ
چکیده : سه قسمت سلول را نام ببرید؟غشاء-پوسته-سیتو پلاسم ***** غشاء چیست؟اطراف همه ی سلول ها راپردهی نا زکی... با عنوان : سوالات درس 9علوم دوم راهنمایی بخوانید :

سه قسمت سلول را نام ببرید؟غشاء-پوسته-سیتو پلاسم

*****

غشاء چیست؟اطراف همه ی سلول ها راپردهی نا زکی به نام غشاء وجود دارد

*****

کار اصلی غشاء چیست؟وارد کردن ملکول های لازم به سلول و خارج کردنمواد زاید و دفعی از آن

*****

منظور از خاصیت انتخابی غشاء چیست؟یعنی غشاءهر چه سلول بخواهد از محیط انتخاب می کند

*****

سه نقش مهم انتشار در موجودات زنده را نام ببرید.انتقالگاز های تنفسی-جذب غذا-انتقال مواد بین خون و سلول ها

*****

مثالی از انتشار در گاز ها را بگویید.انتقال اکسیژن و کربن دی اکسید

*****

دی  ان  ای مخفف چیست؟دزوکسی ریبو نوکلیک اسید

*****

مواد سازنده ی کروموزوم ها چیست؟ دی  ان  ای

*****

کروموزوم چیست؟رشته های داخل هسته را گویند

*****

کار دی  ان  ای  چیست؟مشخص کننده ی ویژگی های ارثی سلول هاست و دستور چگونگی انجام فعالیت های سلول را صادر می کند

*****

سیتو پلاسم چیست؟فضای درون سلول که اطراف هسته را فرا گرفته است

*****

وظیفه ی میتو کندری چیست؟موتور خانهی سلول که انرژی شیمیایی غذارا آزاد کرده و به صورت مورد استفاده ی سلول ذخیره می کند

*****

گلژی را توضیح دهید؟بخش صادرات سلول که تولیدات آن را بسته بندی کرده و بر چسب می زند و به جا های مختلف می فرستد

*****

واکول را تو ضیح دهید.انباری سلول که مواد مختلف را ذخیره میکند

*****

لیزوزوم چیست؟ مجموعه ای از عوامل تجزیه کننده که کار های مختلفی انجام می دهد

*****

شبکه ی درون سیتو پلاسمی را توضیح دهید.مجموعه ای از لوله ها  کیسه ها و حفره های متصل به هم که مانند راهرو هاباعث ارتباط قسمت های مختلف  سلول می شودو جا به جایی و تولیذ برخی مواد را به عهده دارند.

*****

بافت چیست؟به مجمو عه ای از سلول ها میگویند

*****

اندام چیست؟مجموعه ی بافت را گویند.

*****

دستگاه چیست؟مجمو عه ی اندام را گویند

*****

سازمان بندی بدن را توضیح دهید.چگونگی کنار هم قرار گرفتن سلول هارا برای ساختن بدن گویند.

*****

آب میان بافتی را توضیح دهید.ماده ای که سلول ها را در کنار هم قرار می دهد

*****

...
نویسنده : کیانوش شهریاری بازدید : 377 تاريخ : شنبه 15 بهمن 1390 ساعت: 20:12